top of page
ECMSpring

2023 European Autumn Music Competition

Region Representative Special Prizes

CanCui / Connor McQuillan / Dahmin Lee / Dahoon Lee
Dayeon Kim / Feier Deng / Guo RU / Huang Li Yang James
Inga Wygant / Jinhui Liang / Johanna Habersetzer
Kim, YoonSeo / Knarik Asatryan / Luciano Armand Copok
Mirei Kuroyanagi / Norah Reilly / Panpriya Malakorn
Swansea Siu / Tingting Chen / Tsoi Tin Long / William Mendelbaum
Yi-Chun, Yeh / Yuhan Jiang


Professional Category
 

Platinum Prize
CanCui* / Connor McQuillan* / Dayeon Kim* / William Mendelbaum* - Piano

 

Gold Prize
Tingting Chen* - Composition 

 

Silver Prize
JinYuan CHAI / Yi-
Chun, Yeh* - Vocal
 


Virtuoso Category
 

Platinum Prize
Feier Deng* - Cello
Jinhui Liang* - Composition
TU QIUJIA - Electone

 

Gold Prize
Yuhan Jiang* - Piano

 

Silver Prize
Genny Li - Piano

 


Artist Category
 

Platinum Prize
Guo RU* / Knarik Asatryan* - Violin
Huang Li Yang James* - Piano
Jumpei Morita - Cello

 

Gold Prize
Abigail Yee-ka Lynn - Composition

Andrew Enyue Chan - Piano
Dahmin Lee
* / Swansea Siu* - Violin
Tsoi Tin Long
* - Flute

 

Silver Prize
huiru li / Inga Wygant* - Piano
Luciano Armand Copok
* / Yutong Wu - Vocal

 


Talent Category
 

Platinum Prize
Dahoon Lee* / N
orah Reilly* - Violin
Johanna Habersetzer
* - Piano

 

Gold Prize
alvin cao - Piano
Leung Nim Hei - Clarinet

 

Silver Prize
Lee Huen - Piano
Rui, Chen - Flute

 


Junior Category
 

Platinum Prize
Mirei Kuroyanagi* - Piano
 

Gold Prize
Kim, YoonSeo* - Violin
Panpriya Malakorn
* - Vocal

 

Silver Prize
Zi-Hao Luo - Violin

 


Youth Category
 

Gold Prize
YUHA JI - Violin
 


Artist of the Month
William Mendelbaum

 

bottom of page