top of page
ECM & CB LOGOS (3).png

Sibelius Music Competition 2023

* Country Representative Winner

Professional Category
 

Gold Prize
Yuri Kang*, Rosa Bugarin* - Cello
BRIAN FIELD*, Shi Xuemeng - Composition
Sike Zhu - Conducting
Carmine Catalano* - Guitar

Yi-Hsuan Tseng*, Chenqi Ouyang, Donghyun Kang, 
Guiqing Fu, Pablo Vivancos Belmonte* - Piano
ZHIWEI FENG - Saxophone
Rafał Marek Wiśniewski*, Jiaxin Lin* - Violin
WangYang Chen*, Liu Qianwen,
XiaoJing Guo, Ze Chen, Jiajing Wang - Vocal
Verda Karaçil Cerit & Ayşem Ersoy & Ceyda Sağlam*- Chamber Music

 

Silver Prize
Mengdie Huang, Stefanie Loh - Composition
Zhuoxin Yang - Double bass
Connor McQuillan*, Chalinee Chitchulanon*,
Zhao Yuqing - Piano

Li Gen - Vocal
Louise Merritt - Violin

Gina Baldwin - Cello
Jordan Andersen, Cai Yang - Conducting

 

Bronze Prize
Jean-François Fouché - Composition
Samuel Tran - Violin
Kevin Stewart - Cello
Ivan Russo,  Benedetto Angelini - Piano
Pablo Acevedo, Xuecheng Wan - Vocal
Rico Guglielmi - Harp
Silvestre Gaudin - Conducting
Zhuyi Ruan - Double Bass


Virtuoso Category
 

Gold Prize
Yunrui He / Qianting Guo - Composition
Yiwen Lin - Flute
Yunseo Chang / Qitian Chen - Piano

 

Silver Prize
Jinhui Liang - Composition
Sumarville Mourey - Violin
Pero Cariello - Piano
Jamie Zhou - Flute

 

Bronze Prize
Zhang Jialei 
 - Composition
Arrigo Andriola - Violin
Gauthier Chabot - Cello

 


Artist Category
 

Gold Prize
Yanhao Zheng / Yilin Zhang - Cello
Qianyi Zhang / Yinuo Zeng - Composition
Tanya Ganesh - Oboe
Fangfei Ding - Organ
Sarah Cho - Piano
Victoria Tan, Zhe Li
 - Violin

 

Silver Prize
Swansea Siu - Violin
Toni Mavrinac - Piano
Alison Michael - Oboe
Reuben Wong - Guitar
Jing Zhou - Organ

 

Bronze Prize
Zhang Biwu / Sergio Davide - Piano
Xihan Xie - Harp
Paul Mitchell - Violin
Ermanno Monachino - Guitar
Lily Stevens - Cello


Talent Category
 

Gold Prize
Shunkai Xu - Cello
Yiyi Chen - Composition
Zhiqian Lu - Violin
Ethan Li - Piano
LEE, YUNG-HSUAN - Vocal

 

Silver Prize
Aidan Xie - Piano
Yunxi Chu - Violin
Everly Tran - Vocal
Alice Thurston - Cello

 

Bronze Prize
Cheng Ho Hin - Piano
Olive Kim - Violin
Federico Ceraso - Vocal
Cayden Jones - Cello


Youth Category
 

Gold Prize
Momo Sasaki - Violin
 

Silver Prize
Zhang Youjie - Violin
 

Bronze Prize
Ava Xie - Piano


Junior Category
 

Gold Prize
Alexander TS Lam* - Violin
 

Silver Prize
Lea Wang - Piano
 

Bronze Prize
Florence Ramos - Violin

 


Artists of the Month
 

Verda Karaçil Cerit & Ayşem Ersoy & Ceyda Sağlam

bottom of page